Hlavné menu
Naposledy pridané
Info panel
Nelegitímne preukazovanie sa dvoch členov rybárskej stráže z Bratislavy a okolia!!!
Vážený rybári, Slovenský rybársky zväz upozorňuje na nelegitímne preukazovanie sa dvoch pravdepodobne bývalých členov Rybárskej stráže, ktorí mali nariadené svoje odznaky a preukazy odovzdať, no neurobili tak. Ide o tieto mená:

Erik Baumgartner – odznak č. 0125, preukaz č. 2010/05351-1/CSI/V, vydaný dňa 27.7.2010

Peter Farkaš – odznak č. 0124, preukaz č. 2006/09400-16/CS vydaný dňa 12.12.2006

Na základe vyššie uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste v prípade zistenia preukazovania sa menovaných týmito odznakmi, nahlásili túto skutočnosť MsO SRZ Bratislava V. alebo Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

Voľby do orgánov MO SRZ Švedlár

Predsedníctvo MO SRZ Švedlár upozorňuje svojich členov na voľby Výboru a Kontrolnej a revíznej komisie MO SRZ Švedlár, ktoré sa uskutočnia už budúci rok na Výročnej členskej schôdzi 2018. V súvislosti s touto dôležitou udalosťou hľadá z radov svojich členov, ľudí ktorí majú chuť pracovať v spomínaných orgánoch MO a ponúka im tak možnosť nominovať sa na kandidátnu listinu k budúcoročným voľbám.V prípade zváženia či prehodnotenia tejto ponuky tak môžete urobiť pri prevzatí povolení u hlavného hospodára p. Majkuta, poprípade predsedu p. Piska, resp. tajomníka p. Čecha.


Koniec s prenášaním neodpracovaných brigád!!!


Ako ste sa mohli dozvedieť na Výročnej členskej schôdzi, Výbor MO SRZ Švedlár po skúsenostiach z predchádzajúcich rokov, kde bolo možné odpracovať brigádu (neodpracovanú z minulého roku) v nasledujúcom roku, toto uznesenie zrušil. Každý kto nemá odpracovanú brigádu z roku 2016, resp. 2015 je povinný si ju zaplatiť pri prevzatí povolenia u hospodára p. Majkutha.

Unikátny úlovok z nášho revíru MO SRZ Švedlár

Tento zubáč veľkoustý je úlovkom Paľa Hudáka zo Švedlára, najväčším prekvapením je však miesto kde tohoto 75 cm dlhého a 6 kg vážiaceho krásavca vytiahol. Podarilo sa mu to dňa 12. júla 2016 cca. o 20:30 na našom jazere Úhorná. Blahoželáme. Petrov Zdar!

Zvýšenie najmenšej lovnej miery lipňa tymiánového

Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina 26. 09. 2016 oznámil Ministerstvu životného prostredia zvýšenie najmenšej lovnej miery na rok 2017 u vybraných druhov rýb v niektorých rýbárskych revíroch SRZ.

Medzi rybárske revíri SRZ so zvýšenou najmenšou lovnou mierou rýb patrí aj MO SRZ Švedlár, v našom prípade sa jedná o zvýšenie lovnej miery lipňa tymiánového z 27 cm na 30 cm, ostatné druhy rýb zostávaju v platnosti.
Uvedená úprava (zvýšenia) lovnej miery bola individuálne posúdená príslušným oblastným ichtiológom, prekonzultovaná na pracovnom stretnutí Rady Žilina so zástupcom MŽP SR dňa 22. 08. 2016 v Bratislave a následne bude pre rok 2017 zverejnená v rybárskom poriadku.

Platenie členských príspevkov v roku 2017


Člen skupiny
logo SRZ
Návštevnosť
TOPlist